نماینده برگزاری دوره های مجازی انجمن پرستاری ایران
محتوای داروساز
اصول کار در داروخانه - ماهرشو

اصول کار در محیط داروخانه

اصول کار در محیط داروخانه مقدمه: با توجه به اینکه ارتباط در جوامع بشری یکی از مهمترین مباحث بسیار مهم و حیاتی است که امروزه با روشهای مختلف این ارتباطها برقرار میشود ارتباط در محیط کاری به چند دسته تقسیم ...