نماینده برگزاری دوره های مجازی انجمن پرستاری ایران
محتوای وبلاگ
اصول کار در داروخانه - ماهرشو

اصول کار در محیط داروخانه

اصول کار در محیط داروخانه مقدمه: با توجه به اینکه ارتباط در جوامع بشری یکی از مهمترین مباحث بسیار مهم و حیاتی است که امروزه با روشهای مختلف این ارتباطها برقرار میشود ارتباط در محیط کاری به چند دسته تقسیم ...
طب سنتی

کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی

گیاهان دارویی در طب سنتی مقدمه: از زمان پيدايش بشـر تـاكنون، دغدغـه درمـان و غلبـه بـر بيماريها و حفظ سلامت از مهمترين مولفههاي جوامع بشـري بوده و همواره بشر سـعي بـر رفـع ايـن معضـل داشـته اسـت . بنابراين در طول ...