نماینده برگزاری دوره های مجازی انجمن پرستاری ایران
محتوای گیاهان دارویی
طب سنتی

کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی1

اصول انجام تریاژ توسط امدادگر اورژانس گیاهان دارویی در طب سنتی مقدمه: از زمان پيدايش بشـر تـاكنون، دغدغـه درمـان و غلبـه بـر بيماريها و حفظ سلامت از مهمترين مولفههاي جوامع بشـري بوده و همواره بشر سـعي بـر رفـع ايـن معضـل ...