نماینده برگزاری دوره های مجازی انجمن پرستاری ایران
محتوای دانش بومی
طب سنتی

کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی

گیاهان دارویی در طب سنتی مقدمه: از زمان پيدايش بشـر تـاكنون، دغدغـه درمـان و غلبـه بـر بيماريها و حفظ سلامت از مهمترين مولفههاي جوامع بشـري بوده و همواره بشر سـعي بـر رفـع ايـن معضـل داشـته اسـت . بنابراين در طول ...